Logo Steve Skills - Top Navigation

Menu

logo-steveskills-instagram_sparks

Geregistreerd in Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 00552-405-20141121

_volg ons

Algemene Voorwaarden Online Training

01. Aankoop en facturatie
 1. De rechtsverhouding tussen UU BV met maatschappelijke zetel Aalststraat 7-11, 1000 Brussel, KBO nr BE 0557.927.469  en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van UU BV. UU BV behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.           
 2. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat UU BV geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. UU BV neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband. 
 3. De online training wordt uitgezonden via het Nederlands gereputeerde webinar software bedrijf, Webinargeek. Voor extra informatie: www.webinargeek.com.
 4. De beveiligde aankoop van de online training gebeurt via het eveneens gerenommeerde Nederlandse betalingsplatform, Mollie. Voor extra informatie: www.mollie.com.
 5.  Na inschrijving/registratie wordt de bevestigingspagina geopend. Via de knop ‘Betaal Nu’, kan de klant overgaan tot betaling via Bancontact, KBC/CBC-betaalknop, Belfius Pay button of ING Home Pay.
 6. Na aankoop is de inschrijving van de klant geldig. De klant ontvangt – indien gewenst –  een factuur van UU BV die elektronisch verstuurd wordt naar het door de klant opgegeven e-mail adres.  
 7. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De klant kan steeds bellen of e-mailen in geval van probleem of vraag bij inschrijving op het nummer 02/899.92.69 of via hello@steve.fit.
 8. Uitschrijven met terugbetaling kan tot 3 dagen voor het geplande tijdstip van de online training.
 9.  Indien de klant verhinderd is op het moment zelf, kan de klant de training nog tot 1 week (7 dagen) na datum bekijken.
 10. UU BV zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Online Training te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van UU BV) kan UU BV de Online Training annuleren, of de inhoud, datum/data, locatie of uitvoering (klassikaal/online) wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn Online Training annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Online Training. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. UU BV heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien UU BV meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Online Training noodzakelijk is. 
02. Bekijken en bewaren van de online training
 1. De aankoop van de online training is voor persoonlijk gebruik en de toegangscode mag niet aan derden worden doorgegeven. Het maken van audiovisuele opnames of verveelvoudiging van de online training is verboden, evenals het openbaar maken van de online training.
 2. U kunt deze online training bekijken vanuit bijna elk apparaat, zolang u over een (stabiele) internet connectie beschikt.  Een minimale downloadsnelheid van 60 kilobytes per seconde (gelijk aan 0,5 Mbps). WebinarGeek past automatisch de kwaliteit van de webinar aan (naar beneden of naar boven) afhankelijk van de beschikbare bandbreedte en de computercapaciteit van de deelnemer.
 3. De meest optimale manier om de online training te volgen is vanuit een desktop of laptop computer met de Google Chrome browser.
 4. Ondersteunde apparaten en browsers:
 • Google Chrome (versie 65 of hoger)
 • Mozilla Firefox (versie 49 of hoger)
 • Mac Safari (versie 10 of nieuwer)
 • Internet Explorer 11 & Edge (eerdere versies niet ondersteund)
 • Android 4.2 of nieuwer (met daarop Google Chrome 50 of nieuwer)
 • iOS Safari en Google Chrome for iOS (iOS10 of hoger)
 • De volledige scherm (full screen/fullscreen) optie voor kijkers wordt in alle bovengenoemde browsers ondersteund behalve in iOS (iPhone/iPad etc.).

 

 1. Via de privé chat kan u vragen stellen. Dit betekent dus dat het een één-op-één gesprek is tussen de kijker en de presentator (of moderator). De inhoud is niet voor andere deelnemers zichtbaar. Vragen zijn uiteraard gerelateerd aan het onderwerp.
 2. Het versturen van berichten in de chat gebeurt onder de noemer van een zogenaamde “chatnaam”. Zo is het direct duidelijk wie wat zegt. Standaard wordt je voor- en achternaam gebruikt.
 3. U vindt alle technische en andere antwoorden op uw vragen via deze link: https://www.webinargeek.com/nl/doc/system-requirements
03. Aansprakelijkheid
 1. De informatie in de online training is geen juridisch advies.  

 2. Noch UU BV, noch degenen die wetenschappelijke ondersteuning hebben gegeven aan de online training, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt via de online training. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt via de online training behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van degene die de online training volgt.  

 3. Noch UU BV, noch degenen die wetenschappelijke ondersteuning hebben gegeven aan de online training, kunnen verantwoordelijk worden gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de online training.

 4. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door UU BV krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van UU BV beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. UU BV is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. UU BV is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is UU BV aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van UU BV wordt weerhouden, is UU BV er enkel toe gehouden de online training te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.   

04. Intellectuele eigendom
 1. De aankoop van de online training impliceert in geen geval een gehele of gedeeltelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud ervan. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een online training niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of UU BV. 
 2. De website en/of de gegevens van de docent(en) steeds vermeld in de bezorgde slides en/of cursus, zodat het mogelijk is eventuele verduidelijkingen te vragen. Uiteraard is het niet de bedoeling om via deze weg gratis oplossingen voor persoonlijke dossiers te bekomen.
05. Aanwezigheidsattesten
 1. De aanwezigheidsattesten zijn van toepassing voor de advocatuur. Om een aanwezigheidsattest als advocaat te bekomen is het vereist dat bij het bekijken van een online training alle software en randapparatuur die kunnen interfereren met de online training uitgeschakeld zijn.  
 2. Na aankoop van de online training, vertrouwen we erop dat de online training ook gevolgd zal worden en de eventuele vragenmodule of enquête vervolledigd zal worden.
06. Data & privacy

Hiervoor verwijst UU BV naar de Privacy Voorwaarden: https://steve.fit/privacy-nl/

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van UU BV. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door UU BV aangeboden opleidingen en/of promotiecampagnes in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en UU BV.

De contactgegevens van de klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant eveneens door UU BV overgemaakt aan derden (zakelijke partners en dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.

In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en UU BV zullen de gegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden door UU BV en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. UU BV zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor. Zo zullen volgende persoonsgegevens door UU BV gedeeld kunnen worden (in de vorm van een deelnemerslijst) met de trainer en andere deelnemers van de specifieke opleiding waarvoor de klant zich ingeschreven heeft: naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam. Daarenboven kan UU BV tijdens bepaalde opleidingen beeldmateriaal maken, dat nadien via de communicatiekanalen van UU BV gebruikt kan worden. Indien de klant niet opgenomen wenst te worden in de deelnemerslijst of niet op beeldmateriaal wenst te verschijnen, dient hij dit aan te geven bij inschrijving.

UU BV zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval UU BV het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van UU BV via https://steve.fit/privacy-nl/ en de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.

07. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
 1. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, wordt geregeld door het Belgisch recht. 
 2. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van UU BV bevoegd.